Regulamin

Regulamin Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym WeGirls prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wegirls.pl.

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

 1. Sprzedający – WeGirls S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Włoska 12 (Galeria Mokotów), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469543, REGON 122884622, NIP 6762466059, o kapitale zakładowym  550 450 zł opłaconym w całości.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów poprzez złożenie zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy o nazwie własnej WeGirls dostępny pod adresem www.wegirls.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Strony – Sprzedający i Klient.
 5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 6. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 7. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Towarów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy WeGirls prowadzony jest przez WeGirls S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Włoska 12 (Galeria Mokotów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469543, REGON 122884622, NIP 676-246-60-59, o kapitale zakładowym 550 450 zł opłaconym w całości.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego WeGirls, dostępnego pod adresem internetowym www.wegirls.pl
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Oprócz ceny Sklep Internetowy szczegółowo wskaże inne koszty zawartej umowy w tym koszty dostawy do Klienta zamówionego towaru i prowizje jakie są pobierane przez osoby trzecie w związku z dokonaniem przez Klienta formy płatności.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zasady ogólne

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy WeGirls prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym WeGirls są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Prawa i obowiązki Stron

 1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 2 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

IV. Składanie zamówień

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane wyłącznie w dni robocze.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Dokonania przez Klienta rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na:
  a) otrzymywanie newslettera WeGirls drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu newslettera,
  b) otrzymanie informacji o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji,
  c) otrzymanie pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź) zamówienie stanowi ofertę Klienta złożoną WeGirls S.A. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedającego drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail wraz z informacją o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@wegirls.pl
 7. Zamówienie jest skuteczne w sytuacji określonej w postanowieniu III ust. 4 zdanie pierwsze i drugie oraz jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, a podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail są prawdziwe.
 8. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail i/lub numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

V. Dokonywanie płatności. Ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
 2. Oprócz ceny towarów na stronie internetowej zostaną wskazane:
  a) koszty dostawy towarów.
  b) opłaty, prowizje związane z wyborem przez Klienta formy płatności
 3. Cena podana przy każdym towarze wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w pkt. 2 jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
  b) Przelewem poprzez pośredników: PayU lub PayPal.
  c) Klient może dokonać płatności przy odbiorze w jednym z bezpośrednich puktów sprzedaży Sprzedającego – Galerii Mokotów
  d) Przelewem bankowym przed dostawą – po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedającym na sklep@wegirls.pl
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji przedpłaty realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
  b) dostępności Towaru; Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
 3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. O wysokości kosztów wysyłki oraz opłat i prowizji związanych z wybraną formą płatności Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania zamówienia.
 4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej GLS. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz informacjami o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku gdy Klient nie wyraził zgody na jej doręczenie przy użyciu wskazanej przez Klienta poczty e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien zaznaczyć to w formularzu zamówienia lub wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres korespondencyjny: Wegirls/Cursor, ul.Łubińska 10, 05-532 Łubna. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i zostanie doręczony Klientowi wraz z Produktem. Klient może na stronie Sklepu Internetowego wyrazić zgodę, aby odstąpienie od umowy sprzedaży nastapiło przez niego poprzez przesłanie na adres mailowy Biura sprzedaży WeGirls sklep@wegirls.pl formularza odstąpienie od niniejszej umowy.
 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Wegirls/Cursor, ul.Łubińska 10, 05-532 Łubna.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez Klienta przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił on umowy.
 8. Wskazane w postanowieniu VII regulacje dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Uprawnienia przewidziane w ww. regulacjach dotyczą zatem wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupów w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
VIII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.
 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Sprzedający. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym WeGirls są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Sprzedający – WeGirls S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Włoska 12 (Galeria Mokotów), Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000469543, REGON 122884622, NIP 676-246-60-59, o kapitale zakładowym 550 450 zł opłaconym w całości, nr telefonu (22) 462-73-93, skype (+48)(22) 329-13-63, adres poczty e-mail sklep@wegirls.pl
 3. Adres biura sprzedaży i właściwy do składania reklamacji WeGirls Spółka Akcyjna, ul. Łowicka 25/14-B, 02-502 Warszawa
 4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej GLS. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 5. Reklamacja – Sprzedający stosuje następująca procedurę reklamacyjną – w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 6. O sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych przez Sprzedającego uzasadnionych kosztów, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zostanie poinformowany przez WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązuje się dostarczenia Towaru bez wad.
 9. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji na sprzedany Towar na okres dwóch lat od dnia wydania Towaru.

ZAŁĄCZNIK nr 2 WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować WeGirls Spółka Akcyjna, (adres do korespondencji Biura sprzedaży ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, tel. Nr (22) 329-13-63, skype (+48)(22) 329-13-63, adres e-mail sklep@wegirls.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej wegirls.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem sklepu)

WeGirls Spółka Akcyjna,
adres do korespondencji:
Wegirls/Cursor,

ul.Łubińska 10, 

05-532 Łubna

Ja/My (wstawić imię i nazwisko lub imiona i nazwiska) niniejszym informuję/informujemy (niepotrzebne skreślić) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Z powodu * ……………………………………………………………………………………. (* pole nieobowiązkowe, powód odstąpienia umowy dla celów statystycznych i marketingowych)

– Data zawarcia umowy ………………………..
– Data odbioru …………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)……………………………………………………. Data ……………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)