Shipments and returns

Country
Price
Working Days
Austria10 Euro
2
Belgium20 Euro
3
Bulgaria25 Euro
4
Czech Republic20 Euro
2
Denmark20 Euro
3
Estonia25 Euro
2
Finland30 Euro
5-7
France10 Euro
3-4
Germany10 Euro
2
Hungary20 Euro
2
Ireland30 Euro
4
Italy30 Euro
3
Latvia25 Euro
3
Lichtenstein20 Euro
4
Lithuania20 Euro
3
Luxembourg20 Euro
2
Norway30 Euro
5-6
Poland5 Euro
1
Portugal30 Euro
4
Romania20 Euro
3
San Marino25 Euro
4
Serbia30 Euro
7
Slovakia20 Euro
2
Slovenia25 Euro
3
Spain30 Euro
4
Sweden30 Euro
4-5
Switzerland20 Euro
4
The Netherlands20 Euro
3
UK10 Euro
3-4
Other* individual pricing info@wegirls.pl